Liri – Kenaqësia e të punuarit – Transparencë politike – Krenari / / / / / / / / / / / / / (Freedom – Joy in Labor – Political Transparency – Honor)

Made in Tirana, Albania. This was made as part of the project “Pyramids”, and exhibited in Tirana Ekspres from 24-28th Februari 2012.

Installation documenting and reflecting a 5-day performance, where the artist “sold” the possibility of singing a German/Austrian song from his own culture. Each song represents a new “phenomenon” to improve the Albanian culture. Is it an act of exchange between two cultures, or is it about one culture “pressing” its values onto the other?

Shqip:
Instalimi që dokumenton dhe reflekton një performancë 5-ditore, ku artisti “shiste” mundësinë e të kënduarit të një kënge gjermane/austriake nga kultura e tij. Çdo këngë përfaqëson një “fenomen” për të përmirësuar kulturën shqiptare. A është ky një akt i shkëmbimit mes dy kulturave, apo është në lidhje me një kulturë të “shtypur” vlerat e saj mbi tjetrën?